Kolégiá Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Kolégiá Najvyššieho súdu SR
Kolégiá Najvyššieho súdu SR prerokúvajú:
  • návrh správy najvyššieho súdu o účinnosti zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na novú právnu úpravu,
  • pripomienky k rozhodnutiam navrhovaným na uverejnenie v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ktorú vydáva Najvyšší súd SR a rozhodujú o ich uverejnení v tejto Zbierke.

Zasadnutia kolégia sú neverejné, vedie ich jeho predseda. Kolégium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín svojich členov, ak ide o zaujatie stanoviska, a za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov v ostatných prípadoch. Kolégium po prerokovaní predloženého materiálu rozhodne hlasovaním. Každý člen kolégia je povinný hlasovať. Rozhodnutie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov kolégia. Prehlasovaní členovia kolégia môžu názory, ktoré neboli prijaté, odôvodniť písomne.

Prijaté stanovisko sa vyhotoví písomne a zaradí sa do evidencie. Rovnopis sa doručí predsedovi Najvyššieho súdu SR, všetkým sudcom kolégia, Ministerstvu spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúre SR, ako aj ďalším orgánom, ktoré boli požiadané o vyjadrenie. Predseda kolégia môže rovnopis vyhotovenia stanoviska doručiť podľa okolností, významu alebo potreby súdom Slovenskej republiky.

Na Najvyššom súde SR pôsobia štyri kolégiá: trestnoprávne, občianskoprávne, obchodnoprávne a správne kolégium.
Kolégium tvoria sudcovia podľa úseku svojej činnosti. Na čele kolégia je predseda kolégia, ktorý organizuje a riadi jeho činnosť.
Kolégiá zaujímajú stanoviská na zjednocovanie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
  • na návrh predsedu kolégia, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach senátov toho istého kolégia,
  • na návrh predsedu Najvyššieho súdu SR, ak došlo k výkladovým rozdielom v právoplatných rozhodnutiach súdov

Predseda Najvyššieho súdu SR alebo predseda kolégia môže za podmienok stanovených vyššie podať návrh na zaujatie stanoviska aj na podnet Ministerstva spravodlivosti SR alebo generálneho prokurátora SR.pojednavacia_sien
Pojednávacia sieň
  
mozajka
Výtvarná výzdoba / detail komplexu vitráže od autora Vincenta Hložníka
  
ustava_a_pecat
Ústava Slovenskej republiky s pečaťou Najvyššieho súdu SR