Plénum Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Plénum Najvyššieho súdu SR
Plénum Najvyššieho súdu SR sa skladá z predsedu, a ostatných sudcov najvyššieho súdu. Zvoláva ho jeho predseda, ktorý určuje tiež program rokovania pléna a toto rokovanie riadi; rozhoduje tiež o prizvaní iných osôb.

Zasadnutie Pléna Najvyššieho súdu SR je neverejné. Plénum môže rokovať za prítomnosti najmenej dvoch tretín svojich členov, vrátane sudcov dočasne pridelených.

Plénum Najvyššieho súdu SR:

  • sa uznáša na Rokovacom poriadku Najvyššieho súdu SR a na jeho zmenách a doplnkoch,
  • zaujíma stanoviská na zjednocovanie výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v otázkach týkajúcich sa viacerých kolégií alebo sporných medzi kolégiami alebo na základe právoplatných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky,
  • prerokúva správy o účinnosti zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a na ich podklade dáva podnety na novú právnú úpravu.

Plénum Najvyššieho súdu SR sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých sudcov. Uznesenie je plénom prijaté, ak za návrh uznesenia hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných sudcov, vrátane sudcov dočasne pridelených. Každý sudca je povinný hlasovať. Rozdielne názory, ktoré neboli uznesením prijaté, môžu prehlasovaní členovia pléna odôvodniť písomne. Plénum rozhodne v akom rozsahu a akým spôsobom bude uznesenie zverejnené.

Vedenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky


Predseda trestnoprávneho kolégia: JUDr. Duľa Libor

Predsedníčka občianskosprávneho kolégia: JUDr. Mesiarkinová Soňa


Predseda správneho kolégia:   JUDr. Milučký Jozef

Predsedníčka obchodnoprávneho kolégia:  JUDr. Marková Anna